Magyar Igazság és élet pártja

Ma 2019. március 23, szombat, Emőke napja van. Holnap Gábor és Karina napja lesz.

MEGJELENT A HAVI MAGYAR FÓRUM JANUÁRI SZÁMA

E-mail Nyomtatás

A tartalomból:

Szent László-év

P. Reisz Pál, a sümegi ferences kolostor házfőnöke Szent László Jézus Krisztus hős lovagja

Szent László Magyarország és főként Erdély patrónusa. Hite és jelleme által a magyar hagyomány a magyar háromkirályok között tartja számon, mert Istvánnal és Imrével együtt a kereszténység csillagát követve ők vezették el a magyar népet Krisztushoz. Jellemében a harcos nomád férfieszmény és az európai lovagideál ötvöződött, ezért a szentek egy másik csoportjával, a harcban segítő szentekkel is (Mihály arkangyal, György, Jakab stb.) országpatrónus lett. Különösképp tisztelik égi patrónusukként a katonák, a határőrök, a vámosok, bírák, gombkötők, mészárosok. Ünnepe – ereklyéinek kiemelésének napja –, június 27-én van. Szent László király! Könyörögj érettünk!

DR. KARÁCSON IMRE : SZENT LÁSZLÓ KIRÁLY ÉLETE

A GYŐRI SZENT-LÁSZLÓ-TÁRSULAT MEGBIZÁSÁBÓL A SZENT KIRÁLY

HALÁLÁNAK NYOLCZSZÁZADOS ÉVFORDULÓJÁRA

Ragyogó erényei fényt árasztottak a magyar hazára s óriási tetterejével magával ragadta nemzetét és felemelte azt a hatalom, a dicsőség szédítő magaslatára. Jólét és boldogság virágzott kormányzása alatt, mert a szent és kegyes király őrködő szeme vigyázott mindenre. Halála nyolczszázados évfordulójakor- a jelen napjaiban - megemlékezünk róla; emlékezete a múltnak fényét, példája a jövő szebb reményét hozza elénk.

Csurka István: VASÁRNAPI JEGYZETEK

A harcok igazsága

Újra per van hát és a liberális elvtársak vad fascináikkal csapkodják szegény Kéri Kálmánt, Országgyűlésünk első napi korelnökét, a kilencven esztendősen tábornokká visszafogadott példás magyar hazafit. A fascina különben latin szó, nyalábot, köteget jelent. Egykoron a római légió menetfelszerelésének tartozéka volt a nyílvessző nyaláb, bűnben fetrengő századunk erőszakjelvényt csinált belőle. Mussolini ősfasisztái fenyegetőztek suhintásra emelt kötegeikkel. Ez azonban csak egy kis kitérő volt, oldalvágás azokra, akikkel szemben meg akarok védeni egy embert, aki azért szorul védelemre, mert igaza van. Gyakori eset manapság. Kéri Kálmán ezt mondta az Országgyűlés alakuló ülésén, 1990. május másodikén korelnöki megnyitójában: „Meg kell tanulnunk ismét magyarnak lenni, mert az elmúlt évtizedekben azt, hogy valaki magyar, elmondhatta, de utána hozzá kellett tegye azt is, hát milyen magyar? Hát, milyen világfelfogásban él? És előbb volt az egy párthoz tartozás, mint a magyarsághoz való.”

500 ÉVES A REFORMÁCIÓ

PÁTKAI RÓBERT, az angliai evangélikusok nyugalmazott püspöke: REFORMÁCIÓ ÉS MAGYARSÁG

Mátyás király korán elhunyt pécsi püspöke, Janus Pannonius vált a magyar humanizmus legnagyobb költőjévé. A felvilágosodásig, illetőleg a reformációig egyetlen magyar költő sem vált annyira szabaddá a tételes vallás uralma alól, mint Janus Pannonius. Itáliában a hitújítás előtti évszázadban élte át a katolikus bomlást, az egyház megdöbbentő elesettségét. A maga módján szembeszállt azzal. Olyan külső és belső igazságról mert szólni, amelyről majd csak egy kurta évszázad múlva a lutheri reformáció prédikátorai beszélnek Magyarországon. Nyilván túlzás lenne azt állítani, mintha Janus Pannonius előkészítője lett volna a XVI. század eleji magyarországi reformációnak. Ez csak annyiban lehet igaz, amennyiben a humanista eszmék és elvek jó előkészítő talajt jelentettek a magyar reformáció számára. Úgy, ahogyan Rotterdami Erasmus humanista kultúrája mögött is ott volt az egyházi reformtörekvési vágy, még ha később vitapartnere és ellenfele is lett Luther Mártonnak.

Erdélyi Géza, nyugalmazott felvidéki református püspök: A reformáció az élet minden területére kihatva teljes megújulást szorgalmazott

A szinte áttekinthetetlenül gazdag téma megértéséhez szükségesnek tartom visszapillantani a 16. századot megelőző néhány század szellemi-lelki és társadalmi élet folyamatára, a fejlődés mozgalmas és izgalmas jelenségeire. De bármennyire is fölöslegesnek látszik, magát a reformáció fogalmát sem árt tisztázni, különösen a ma elterjedt, különböző mozgalmak által beszűkítő, kisajátító fogalomértelmezés időszakában. (Jó példa erre az 1989-es fordulat utáni eset, amikor Pozsonyból felszólították püspöki hivatalunkat, hogy adjunk magyarázatot arra, miért és mióta nevezik egyházunkat reformátusnak, mert korábban Ev. Ref. Egyháznak hívták. Ezek szerint a Ref. Egyház nem lehet jogutódja a korábban bejegyzettnek, s ráadásul a szlovákból lefordított kifejezés magyarul reformáltat jelent, nem reformátust. Reform- pártokról tudott az illető hivatal, de másról nem). Erről, talán ennyi is elegendő.

Balázs Lajos, erdélyi, nagysármási református lelkész: CSERÉPEDÉNYEKBEN LÉVŐ KINCSÜNK

A hálaadásnak éve a 2017. esztendő. Hála Istennek mindazért, ami történt ötszáz évvel ezelőtt az Ő elhívottai által: az egyház visszaalakítása arra a mintára, amilyennek formálta Szentlelke erejével. Egyedüli útmutató volt ebben az írott Ige, Jézus Krisztusnak ma is és mindörökké élő és ható beszéde. Ezek után megkezdődik az egyház lelki fegyverekkel való védelme és építése. Biblia -fordítások és nyomtatások, anyanyelven való igehirdetések, polgári iskolák, tanítóképzők, árvaházak, szegények felkarolása, - hogy a hitnek és szeretetnek alkotása fényljék a világban!

Dr. Kiss Lajos: Filozófiai töprengések a reformációra emlékezve

Ovidiusnál ezt olvasom: „Az isten van bennünk.” Rögvest meg is változtatom a szórendet: Az Isten bennünk van. A két mondatnak nem ugyanaz az értelme. Adyra gondolok, amikor leírom, az Isten bennünk van. Aztán meg Németh Lászlóra, aki különös tanulmányt írt Ady Endréről. Címe: A teológus Ady. Most, amikor a reformációra emlékezünk, nem lehet figyelmen kívül hagyni ezt az esszét.

Jöhet idő, hogy emlékezni bátrabb dolog lesz, mint tervezni

Vass Krisztián A Magyarországi Földműves és Munkáspárt, Dénes István és a népiek

A népi írók mozgalmával rokon pártként tartják számon Bajcsy-Zsilinszky Endre Nemzeti Radikális Pártját. A szervezet lapjában közölt írásokat az erdélyi származású Dénes István, volt nemzetgyűlési képviselő. Jó ideig a budapesti ügyvéd politikai törekvéseit egyengette az 1926-tól, megszakítással 1945-ig működött Magyarországi Földműves és Munkáspárt (MFMP). E szerveződés is közel állott a parasztságért küzdő szellemi mozgalom képviselőihez.

Csurka Pistával együtt jártuk az utcákat a forradalom idején

Beszélgetés Fakan Balázs Életmű-díjas és Aranyszarvas-díjas dramaturggal

Bár már betöltötte a 83. életévét, ez szemernyit sem látszik rajta. Korát meghazudtoló szellemi frissességgel és a rá jellemző fanyar humorral mesél életéről, munkáiról. Negyvennyolc játékfilmnek és közel száz dokumentumfilmnek, televíziós műsornak volt dramaturgja, írója. Kiváló írókkal dolgozott együtt a forgatókönyveken, a legjobb rendezőknek volt munkatársa. Azt hihetnénk, aki ennyi mű elkészítésében részt vett, az sokat dolgozott. Ő azonban bevallja, soha nem érezte munkának amit csinál, mindig passzióból, élvezettel végezte feladatát a művek érdekében. Szerkesztőségünk vendége Fakan Balázs dramaturg, aki érdeklődésünkre gyermekkoráról, főiskolás éveiről, Csurka Istvánhoz fűződő barátságáról és filmes munkáiról is mesélt.

Irodalom, kultúra

Kimmel István Írók és költők a XX. század diktatúráiban II.

A Sztálin alatti szovjet irodalmat 1989-ig egészen más megvilágításban tanították nekünk. Az írók életét, a hatalomhoz való viszonyukat nem a valóságnak megfelelően tudtuk meg. Maradandó és a mai emberhez szóló műveiket most már tanítják, világirodalmi értékű regényeiket, verseiket olvashatjuk, színműveiket, drámáikat előadják a színházak. Szolzsenyicin irodalmi munkássága sem volt tananyag a szocialista oktatás-nevelésben. Vele kezdem, mert nem hódolt be a diktatúrának és egyenes gerinccel túlélte azt emigrációban.

Regény, tárca, novella

Pósa Zoltán: Az álomvilág szülőháza –regényrészlet

Felkelő napot látott az utcán. Mára elmúltak a szorongásai és a komplexusai, egyszerűen rosszkedvű és fáradt. Kalapot emelne, s kalapot emelnének, így csak bólint, de senki sem köszön vissza. Pedig itt minden olyan ismerős, a város emblémája, a dupla emberfejű, bácsi arcú toronypár, a templom, ahol apja még akkor konfirmált, amikor ezért majdnem kirakták a nagymamáját munkahelyéről. A térré szélesülő főutca, előtte a szakállas, nemzeti hős szobrával, ki a főtéren tartott beszédet ama régi nagy forradalomban, ugyanitt kezdődött az elmúlt század második felének újabb, nagy forradalma, melynek eltiprása után meg a nagyapját tették ki hét évre a munkahelyéről, így lett egyetemi oktatóból iskolai gondnok. Ma már erről is lehet beszélni, megírni, megjelentetni is szabad, anya, apa meséi ama tovatűnt, emlékként csodálatos, élményként rettenetes keleti világról kimeríthetetlen aranybányát jelentettek, jelentenek, jelenthetnének...

Stanczik-Starecz Ervin: A norvég

Napló 1984–2004 – töredékek

A keresztény misztikusok többsége szerint a földi halál körülményei ritkán jellemzik a valódiként. A lélek és a test egyszerre érik meg a halálra, vagy egyik a másikat magával rántja? Micsoda birkózás! S hol van még a lélek megmentéséért vagy elveszejtéséért folyó harc utolsó nagy pillanata?! Lehetetlen, hogy minderre nem gondolt a norvég. Mégiscsak kedvelem ezt a fickót, hiszen, ha nem fúj a szél – melyről nem tudjuk, honnan jön, s hová tart – , soha nem jut keresztül a végtelen, dermesztő hósivatagon.

Tanulmány

Dr. Diószegi György Antal : Vízkereszt ünnepén

Vízkereszt, Úrjelenés, Háromkirályok

Vízkereszt ünnepéről érdemes az alábbi összefüggések jegyében is megemlékezni. A betlehemezés a magyar paraszti világ legismertebb, legnépszerűbb népszokása: e pásztorjáték keretében azt a történetet mesélik el, melyben Jézus születésekor a pásztorok és a Háromkirályok meglátogatják a jászolban született Jézust. A betlehemezők fából, papírból készült jászolt, a szent családot és a körülöttük lévő háziállatokat megjelenítő betlehemet visznek magukkal. E liturgikus előadás, játék részei a bekéredzkedés, a háziak köszöntése, az áldásmondás, a születéstörténet felolvasása vagy szóbeli előadása, az adománygyűjtés, az ajándékadás. Népi hangszerek (pl. duda, dob, csengő) kísérik a regölést. Kifordított bárány-bőrbundát viselő regősök (férfiak, legények, gyerekek) énekelnek, ezután beköszöntőt mondanak, majd a csodaszarvas legenda elmondására kerül sor: végül következnek a jókívánságok, az áldáskérések. Ismétlődő zárószövegrész: „Haj, regö rejtem, azt is megengedte az a Nagyúristen.”

Dr. Sebestény Sándor ny. országgyűlési szakfőtanácsos, főisk. docens, egyet. tud. kutató:

Honvédtisztek az 1848/49-es szabadságharcban: Lenkey János tábornok és Lenkey Károly ezredes (II. rész)

Lenkey Károlyhoz hasonlóan katonai csapatbeosztás nélkül volt Perczel Mór is, aki a felkínált altábornagyi rangot Törökbecsén, 1849. április 26-án Kossuthnak írt levelében – Görgeihez hasonlóan – visszautasította, június elején azonban parancsot kapott, hogy utazzon Ceglédre. Kossuth szorgalmazta különösen, hogy ismét állítsanak fel népfelkelő egységeket, akik a reguláris egységek kiegészítőjeként alkalmasint jól hasznosíthatók. Perczel egy tartaléksereg szervezésre kapott utasítást, ehhez igénybe vette a szervezésben jártas Lenkey Károlyt, akit átküldött hamarosan Szolnokra parancsnoknak. Feladata volt a csapattesteiktől elszakadt honvédeket összeszedése, ismét katonai egységekbe szervezése, másrészt a vasút adta előnyökkel élve az ország más részeiből is tartalékosokat gyűjtése.

Keresse a Havi Magyar Fórumot január 21-étől az újságárusoknál!

Előfizetési információk: info@magyarforum; +36-30-7545-012

A Heti Magyar Fórum előfizetési díja egy évre: 12.844 Ft, fél évre: 6422 Ft.

A Havi Magyar Fórum előfizetési díja egy évre: 5880 Ft., fél évre: 2940 Ft.

Számlaszám: 11712004-20341426-00000000, A Művelt, Tájékozott Emberért Alapítvány

Kérjük, a közleményben olvashatóan tüntessék fel a nevet, a címet, irányítószámmal együtt.

Csekket kérhet munkanapokon a +36-30-7545-012 számon. Külföldi olvasóinkkal közöljük, hogy a számlavezető bankunk USA-dolláros csekket nem vált be. Ezért kérjük más valutában küldjék el a csekket. Postacímünk: A Művelt, Tájékozott Emberért Alapítvány, 1464. Budapest, Postafiók, 1578.

KÜLFÖLDI olvasóinkhoz!

Szeretnénk szíves figyelmükbe ajánlani a nemzeti szellem, a keresztény erkölcsiség fórumát. A Havi Magyar Fórum előfizetési díja egy évre 200 USD, a Magyar Fórum hetilap előfizetési díja egy évre 200 USD. Az előfizetés forintban és devizában történhet. Mivel számlavezető bankunk USA-dolláros csekket nem vált be, ezért kérjük, főleg tengeren túli előfizetőinket, hogy vagy más valutában, pl. kanadai dollárban, vagy, ami a legjobb, átutalással küldjék a pénzt a megadott számlaszámra.

Számlaszám:

11712004-20341426-00000000

Számlatulajdonos:

A Művelt, Tájékozott Emberért Alapítvány

Számlavezető: OTP Bank Zrt. SWIFT (BIC) kód:

OTP V-HU-HB

IBAN-szám:

 

HU36117120042034142600000000

 

A nap kérdése

napja nem tudjuk, kik pénzelték a Jobbik EP-i választási kampányát.

Hírlevél

Hírlevél


HTML formátum?

Megjelent

Bocskai TV

Függetlenség