Publicisztika

A kereszténység nem folklór

E-mail Nyomtatás

Fr. Barsi Balázs OFM: „Szerelmes szellők suttogása” – A lelki élet hármas útja az Énekek éneke fényében, Keresztes Szent János értelmezése szerint

A könyvben az Énekek énekének a lelki életre vonatkozó magyarázatát olvashatjuk Amint Barsi atya többször utalt rá, az ősegyház a Szentírásnak éppen ezzel a könyvével avatta be a hittanulót a keresztény hit tanításába és készítette föl a keresztség szentségének vételére. Ugyanakkor már Órigenésznél megjelenik egyfajta óvatosság azzal a merészséggel szemben, hogy mindjárt a kezdőknek adjuk azt, ami valójában maga a beteljesedés. Félti az olvasókat az Énekek énekének nyelvezetétől, szerelmes szavainak kétértelműségétől, és inkább a lélek Istenhez vezető útjának utolsó szakaszát látja benne. Órigenész – Barsi Balázs szerint – hét éneket különböztet meg az Ószövetségben, s ez a hét ének az ő értelmezésében hét lépcsőfokot jelent. Ezek közül az Énekek éneke képviseli az utolsó, a legmagasabb szintet, mert amint a teremtés hat napja a hetedik napban, a szombatban teljesedik be, ugyanúgy az Isten és ember kapcsolata abban a szerelmes egyesülésben éri el csúcspontját, melyet az Énekek éneke ünnepel. Valóban, a keresztény élet nem állóvíz, nem statikus állapot, hanem fejlődő valóság, meghatározott szakaszokkal. Ezt Szent Pál is hangsúlyozza, amikor megkülönbözteti azokat, akiket tejjel kell táplálni, azoktól, akiknek már szilárd eledelt is lehet adni. Ugyanakkor Órigenész másutt azt írja, hogy az Énekek énekét olvashatja a hitben kezdő és haladó, csak mást és mást fog megérteni belőle attól függően, hogy éppen hol tart a lelki élet útján.

Bővebben...
 

Jancsó Badacs Károly : Az Isten alkonya a nemzet alkonya?

E-mail Nyomtatás

Az utóbbi év európai politikai és társadalmi színtere attól a vitától hangos, hogy az uniós politikusok és vezetők képviselik-e vagy nem az unióba tömörült népek és nemzetek akaratát, nézeteit, igényeit. Mivel az egész kontinens e vitától visszhangzik, és markáns érvek és ellenérvek feszülnek egymásnak e témában, az unió elvi állapotának politikai és társadalmi életben kiütköző tüneteit vesszük górcső alá, különösen a népnemzeti létre való tekintettel.

Bővebben...
 

A magyar reformátusok szociális apostola

E-mail Nyomtatás

Kiss Ferenc életműve (szerkesztette: Fekete Károly)

S hogy mi volt az Országos Református Szeretetszövetség, azt Géra Elenonóra tanulmányából tudhatjuk meg. A magyar reformátusok „egyházi élete elcserjésedett az egyesületekben” – fogalmazott Kiss Ferenc, mivel számtalan egyesület szerveződött az elesettek gondozására. A jótékony egyesületek azonban túlságosan sokfélék voltak, részben egymás munkáját keresztezték, időről időre oktalan vetélkedés alakult ki köztük, sokukat „a jóindulatú, ámde tehetetlen dilettantizmus bájos naivitással társulva jellemezte.”

Bővebben...
 

A minősített idő isteni tartalma

E-mail Nyomtatás

Cseri Kálmán: A kapernaumi százados

Könyvünk szerzője, Cseri Kálmán 1939. április 30-án született Kecskeméten, 1962-ben szerzett lelkészi oklevelet Budapesten. Cecén, majd a budahegyvidéki gyülekezetben volt segédlelkész, 1971-től nyugdíjba vonulásáig –harminckilenc éven át –a Budapest-Pasaréti Református Egyházközség lelkészeként szolgált. Fő törekvése az volt, hogy az örök evangéliumot a mai ember számára is érthetően hirdesse, lehetőleg szép magyar nyelven. Emellett számos bibliai témájú könyv szerzője, népszerű áhítatos könyve A kegyelem harmatja címmel jelent meg. 2016-ban, augusztus 20-a alkalmából Magyar Érdemrend tisztikereszt kitüntetést vette át, idén januárban pedig a Károli Gáspár Református Egyetem tiszteletbeli doktorrá avatta. 2017. február 13-án tért meg teremtőjéhez.

Amikor Jézus Kapernaumba érkezett, odament hozzá egy százados, és kérte: "Uram, a szolgám bénán fekszik otthon, és szörnyű kínjai vannak." Jézus így szólt hozzá: "Elmegyek, és meggyógyítom." De a százados ezt felelte rá: "Uram, nem vagyok méltó arra, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szót szólj, és meggyógyul a szolgám. Mert én is hatalom alatt álló ember vagyok, és nekem is vannak alárendelt katonáim. Mondom az egyiknek: Menj el! - és elmegy, a másiknak: Jöjj ide! - és idejön, vagy szólok a szolgámnak: tedd meg ezt! - és megteszi." Amikor Jézus ezt hallotta, elcsodálkozott, és így szólt kísérőihez: "Bizony, mondom néktek, senkiben sem találtam ilyen nagy hitet Izráelben. De mondom néktek, hogy sokan eljönnek napkeletről és napnyugatról, és asztalhoz telepednek Ábrahámmal, Izsákkal és Jákóbbal a mennyek országában; akik pedig Isten országa fiainak tartják magukat, kivettetnek a külső sötétségre, ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás." A századosnak pedig ezt mondta Jézus: "Menj el, és legyen a te hited szerint." És meggyógyult a szolga még abban az órában.

Bővebben...
 

Térfoglaló dinamika, rendezettség

E-mail Nyomtatás

Serényi H. Zsigmond kiállítása a szigetszentmiklósi Városi Galériában

Huszonkilenc festmény – a legrégebbi 2003-ban keletkezett, a legfrissebb 2017-ben –, és benne az egész világ: a festőművész gondolkodásmódja, tisztaságra való törekvése, a fehér és a fehéren túli szín, mint olyan mező, amelyben a térfoglaló dinamikát a rendezettség, a fegyelmezettség uralja. Mértanilag megszerkesztett, pontosan kivitelezett konstruktív valóság. Tömörítve – személyiség-történelem.

Bővebben...
 

A Clinton Alapítvány és a Clinton-kör orosz kapcsolatainak bizonyítékai

E-mail Nyomtatás

Donald Trump elnök oroszokkal való üzleti kapcsolatait vizsgálják. Trump kampányának egyik elnöke az a Paul Manafort volt, aki az oroszpárti ukrán elnök tanácsadója volt. Trump egyik volt tanácsadója pedig Carter Page volt, akinek energetikai megállapodásai voltak különböző orosz cégekkel. Michael Flynn tábornok pedig a múltban egy busásan megfizetett beszédet mondott el Moszkvában magánemberként. A mostanra már államügyész volt szenátor, Jeff Session – miközben a fegyveres testületek szenátori bizottságának tagja volt – beszélő viszonyban volt az orosz nagykövettel.

Bővebben...
 

Zsille Gábor: Ünnepi találkozások

E-mail Nyomtatás

Nemzeti ünnepünk közeledtével idén is érkeznek a hírek a lengyelek szervezett budapesti látogatásáról. A Nagy utazás Magyarországra elnevezésű kezdeményezésről van szó, mely immár hagyomány, hiszen ötödik alkalommal rendezik meg. (Egy alkalommal a zord időjárás miatt a már meghirdetett út elmaradt.) Az egybehangolást ezúttal is a Gazeta Polska újság által létrehozott klubhálózat végzi. Az értesülések szerint most is több ezer lengyel fizette be a szokásos részvételi díjat, hogy különvonattal, illetve autóbuszokkal Budapestre látogasson, két napig a magyarokkal közösen ünnepelni a Népek Tavaszát, a történelmi barátságot. Az előző mondat hangsúlya a részvételi díj befizetésére esik, hiszen a magyar balliberális sajtó évről évre azt sikoltozza: ezek bérlengyelek, fizetett tapsolók, Orbán Viktor utaztatja ide őket a magyar adófizetők pénzén. Satöbbi, satöbbi. Nos, természetesen szó sincs ilyesmiről. Ellenkezőleg: a kimerítő kalandra vállalkozó lengyelek (Gdansktól Budapestig ezer kilométer a távolság!) a saját költségükön érkeznek fővárosunkba. Ebben az évben személyenként 25 ezer forint a részvételi díj, amely tartalmazza az utazás, a két éjszakai szállás, a közös étkezések és egy múzeumi belépő árát.

Bővebben...
 

A böjt értelme

E-mail Nyomtatás

Manapság gyakran előkerül a böjt kérdése: különféle méregtelenítő kúrák, léböjt kúrák stb. Mi az igazi értelme a böjtnek? Csak annyi, hogy az ember méregteleníti a szervezetét, vagy ennél lehet mélyebb értelmet is találni? A különféle vallásokban mindenütt megjelenik ez a fogalom. Talán annyiban hasonlítanak egymáshoz, hogy mindenhol megjelenik az a kérés, hogy az ember a testi szükségleteit szorítsa háttérbe, hogy a lelkével jobban tudjon találkozni. A böjtnek akkor tudjuk megtalálni az igazi értelmét, ha célt adunk neki. Ha valamit csak céltalanul elszenvedünk, az nem vezet sehová.

Bővebben...
 

Harminchárom éve hunyt el Pálfi Géza

E-mail Nyomtatás

A mártír sorsú papra és tanárra emlékezünk

A Máréfalván 1941. április 14-én született és nagyon fiatalon, életének 43. évében, 1984. március 13-án a marosvásárhelyi kórházban elhunyt Pálfi Géza ebben az évben 76 éves lenne. A ma élő fiatal nemzedék csak mások elbeszéléseiből, vagy az általa hátrahagyott, illetve róla szóló írásokból ismerheti őt. A Gyulafehérvári Főegyházmegyének olyan egykori papjára emlékezünk, aki meghatározó egyéniség volt a kántoriskola diákjai és a kispapok életében, nem kevésbé azon hívek körében, akik Csíkszentdomokoson és Marosvásárhelyen mint segédlelkészt, majd Gyergyóalfaluban és Székelyudvarhelyen mint plébánost ismerhették. De hatással volt az emberekre minden olyan helyen, ahol kisegített, lelkigyakorlatot tartott vagy ahol egyszerűen csak találkozott és elbeszélgetett velük.

Bővebben...
 

A halasi norma atyja

E-mail Nyomtatás

Lezsák: emlékházzal tisztelegjen az utókor Nagy Szeder István életműve előtt

Március 8-án, Nagy Szeder István kiskunhalasi kisgazda politikus születésének 110. évfordulóján a Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum rendezett konferenciát. Dr. Bíró Zoltán az intézet főigazgatója kiemelte, hogy Nagy Szeder demokráciafelfogása idegen a mai nyugat-európai államokétól, ahol a vezető politikusok nem is ismerik saját népüket.

Bővebben...
 
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

A nap kérdése

napja nem tudjuk, kik pénzelték a Jobbik EP-i választási kampányát.

Hírlevél

Hírlevél


HTML formátum?

Megjelent

Bocskai TV

Függetlenség